The Dojo Kun
 
Hitotsu! Jinaku Kansei ni Tsutomuru Koto - Seek Perfection of Character
(Strive For The Perfection Of Character)
Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto -Be Faithful
(Defend The Path Of Truth)
Hitotsu! Doryoku No Seishin O Yashinau Koto - Endeavor 
(Foster The Spirit of Effort)
Hitotsu! Reigi O Omonzuru Koto - Respect Others 
(Honor The Principles of Etiquette)
Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto - Refrain From Violent Behavior 
(Guard Against Impetuous Courage)
Watch the video